Przegląd Artystyczny „Cztery Pory Roku: zima” - Konkurs fotograficzny „Koci świat”

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do udziału w konkursie z okazji Światowego Dnia Kota 2024, organizowanego w ramach Przeglądu Artystycznego „Cztery Pory Roku: zima”
· udział w konkursie mogą wziąć osoby w wieku od lat 16!,
· uczestnik Konkursu może przesłać 1 autorskie zdjęcie kota,
· z nadesłanych fotografii jury wybierze te, które poddane zostaną ocenie
internautów na Facebook'u Biblioteki „Przystań z Kulturą”,
· zdjęcia z największą liczbą głosów otrzymają nagrody,
· termin nadsyłania prac: do 8.02.2024 r.,
· szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie
www.biblioteka.powiat.ostroda.pl

Regulamin konkursu

Przegląd Artystyczny Cztery Pory Roku: zima
Regulamin konkursu fotograficznego „Koci świat”
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu ostródzkiego od 16 roku życia.
3. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami autora, wykonane za pomocą telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych.
4. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem strony Facebook „Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.
5. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, w wysokiej rozdzielczości, pozwalającej na wydruk dobrej jakości.
6. Dopuszcza się retusz fotografii polegający jedynie na zastosowaniu korekty, która podnosi jakość (nasycenie, ostrość, kontrast, jasność itp.).
7. W przypadku gdy na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną
publikację tego wizerunku.
8. Każde zgłoszone do konkursu zdjęcie powinno mieć jednego autora.
9. Każdy może zgłosić do konkursu tylko jedną fotografię.
10. Zdjęcia na konkurs zgłaszać mogą wyłącznie ich autorzy.
11. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zawodowo zajmujące się fotografią.
12. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: lib.pbp@wp.pl
W tytule maila należy wpisać: „Konkurs Kot”
W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
• kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
• ewentualny tytuł fotografii.
13. Termin nadsyłania prac: do 8.02.2024 r.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonej fotografii, jeżeli uzna że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem konkursu.
15. Zdjęcia zostaną wstępnie ocenione przez jury powołane przez Organizatora. Na nadesłane zdjęcia będą mogli głosować internauci na stronie Facebook „Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.
16. Głosowanie internetowe rozpocznie się po obradach Jury, 12.02.2024 r. i potrwa do 15.02.2024 r. do godz. 23:59.
17. Głosowanie będzie polegało na „polubieniu” zdjęcia umieszczonego w poście konkursowym. Pod uwagę będą brane tylko reakcje: „Lubię to” oraz „serduszko”.
18. Nagrodzone zostaną zdjęcia z największą liczbą głosów.
19. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16.02.2021 r. za pośrednictwem strony Facebook Biblioteki, a także za pomocą strony internetowej www.biblioteka.powiat.ostroda.pl
20. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone 17.02.2023 r. podczas wernisażu wystawy „Koci świat”. Ponadto najlepsze zdjęcia zostaną umieszczone na stronie organizatora.
21. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania; zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; wprowadzenia do pamięci komputera; publikacji w tytułach Organizatora; publikacji na stronie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora w serwisie Facebook i innych portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych, portalach i w mediach społecznościowych powiatu ostródzkiego i jego jednostek podległych.
22. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania fotografii akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
23. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Skip to content