Deklaracja dostępności
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.powiat.ostroda.pl
Data publikacji strony internetowej: 15 marca 2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30marca 2021
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że - pomimo starań redaktorów serwisu - pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:.
• Treści pochodzą z różnych źródeł.
• Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.
• Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
• Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
• Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
• Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.
Strona internetowa posiada mechanizm – tzw. wtyczkę – One Click Accessibility – umożliwiający: zmianę wielkości tekstu, zmianę kontrastu, podkreślenie linków, skalę szarości, czytelną czcionkę.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem z narzędzia do oceny dostępności strony internetowej: http://checkers.eiii.eu
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Artur Munje, email: lib.pbp@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 642 98 97 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacja o procedurze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
• Dojazd do siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie: w odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do biblioteki znajduje się przystanek ZKM.
• Budynek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie znajduje się przy ul. Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda.
• Biblioteka znajduje się na parterze, posiada dwa wejścia znajdujące się od ulicy Sobieskiego. Obydwa wejścia przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością.
• Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok Biblioteki.
• Do Wypożyczalni można wjechać na wózku. Korytarze i przejścia między Biblioteką a salą wielofunkcyjną mają szerokość zapewniająca dostępność dla wózków.
• W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Obok budynku wyznaczono 3 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.
W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:
Kontakt z Powiatową Biblioteką Publiczną w Ostródzie możliwy jest poprzez:
• Napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie ul. Sobieskiego 9/114, 14-100 Ostróda
• Wysłanie maila na adres e-mail: lib.pbp@wp.pl
• Skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (89) 642 98 97
• Skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Placówki w godzinach otwarcia;

Skip to content