Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie jest samorządową instytucją kultury, która swoim działaniem obejmuje powiat ostródzki.
Prawo do bezpłatnego korzystania z usług Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy powiatu, szczegółowe zasady korzystania określa regulamin.
Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi powiatu ostródzkiego.

Skip to content