I Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin określa zasady i warunki korzystania z pomieszczeń, sprzętu oraz ze zbiorów stanowiących własność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie lub uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
§ 2
1.Z usług i przestrzeni Biblioteki może korzystać każdy zainteresowany przy poszanowaniu zasad niniejszego regulaminu.
2.Osoby spoza powiatu ostródzkiego mogą korzystać ze zbiorów po zapisaniu się i wpłaceniu kaucji ustalonej przez bibliotekarza.
§ 3
Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem odpłatności wymienionych w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora PBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od użytkowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie, zgodnie z art.14 ust. 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
§ 4
Do korzystania ze wszystkich usług biblioteki uprawnia Karta biblioteczna PBP w Ostródzie.

II Rejestracja użytkowników

§ 5
1.Aby zostać pełnoprawnym użytkownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie należy przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem i podpisać Kartę zapisu, która zawiera m.in. dane osobowe użytkownika, deklarację o znajomości i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i podpis użytkownika, a w przypadku osób małoletnich przyjęcie odpowiedzialności przez rodzica lub opiekuna prawnego za wypełnienie zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
2.Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych.
3.Dane osobowe zawarte w Karcie zapisu są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie.
5.W przypadku utraty Karty należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę, osobiście lub telefonicznie, aby zapobiec nieprawnemu jej wykorzystaniu przez osobę nieuprawnioną. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za jej każdorazowe wykorzystanie.
6.Użytkownik może upoważnić wybrane osoby do korzystania z jego Karty bibliotecznej. Informacja o upoważnieniu powinna zostać odnotowana przez bibliotekarza.
7.Biblioteka zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z Karty bibliotecznej.

III Wypożyczanie na zewnątrz

§ 6
Powiatowa Biblioteka Publiczna udostępnia na zewnątrz materiały biblioteczne, które są przeznaczonego do tego celu.
§ 7
1.Użytkownik może korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie lub dokonać zamówienia za pośrednictwem katalogu online dostępnego na stronie internetowej.
2. Użytkownik może dokonać rezerwacji na materiały aktualnie wypożyczone za pośrednictwem katalogu online, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Nieodebranie zamówionych materiałów we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
§ 8
Użytkownik ma prawo złożyć dyspozycję z prośbą o przesłanie mu pocztą elektroniczną informacji przypominającej o terminie zwrotu zbiorów. Przypomnienie to jest generowane przez system biblioteczny i ma charakter informacyjny.
§ 9
1.Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych użytkowników biblioteki. Łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez użytkownika nie może przekraczać 5 jednostek ewidencyjnych.
2.Okres wypożyczenia zbiorów wynosi:
- książki 30 dni,
- audiobooki30 dni,
- filmy 7 dni.
3.W przypadkach uzasadnionych potrzebami innych użytkowników Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.
4.Użytkownik może uzyskać dwukrotne przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów, o ile nie zostały zarezerwowane przez innego użytkownika.
5. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od użytkowników przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ostródzie.

IV Korzystanie ze zbiorów na miejscu

§ 10
Na miejscu w Bibliotece można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych.
Wykorzystane materiały użytkownik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi.
§ 11
1.Użytkownik ma prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych Biblioteki lub z własnego sprzętu komputerowego zasilanego własną baterią.
2.Użytkownicy posiadający Kartę biblioteczną mogą korzystać ze stanowisk komputerowych Biblioteki bezpłatnie do jednej godziny, pozostali użytkownicy do 30 minut, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i wpisaniu przez bibliotekarza do rejestru odwiedzin.
3. Użytkownik korzystający w Bibliotece z Internetu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.
4.Zabronione jest używanie stanowisk komputerowych do celów zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, korzystanie z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc.
5.Pracownicy mają prawo monitorować działania użytkowników na komputerach bezpośrednio oraz za pośrednictwem oprogramowania monitorującego. Biblioteka może również stosować oprogramowanie blokujące dostęp do niektórych stron internetowych.
6.W przypadku naruszenia zasad bibliotekarz ma prawo przerwać sesję użytkownika.
§ 12
1.W przypadku, gdy w bibliotekach na terenie Ostródy nie ma poszukiwanych przez użytkownika materiałów bibliotecznych, Biblioteka może sprowadzić je w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.
2.Z materiałów sprowadzonych z innej biblioteki użytkownik może korzystać wyłącznie na miejscu. Koszty korespondencji oraz przesyłki sprowadzonych materiałów pokrywa użytkownik.
3.Okres wypożyczenia ustala biblioteka wypożyczająca.
§ 13
Użytkownik ma prawo wykonać na terenie Biblioteki kopie i wydruki komputerowe zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 14
O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.
§ 15
Wszyscy użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z oferty edukacyjnej i kulturalnej Biblioteki.

V Odpowiedzialność użytkownika

§ 16
Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia Biblioteki i oraz jej przestrzeni jako instytucji publicznej.
§ 17
Użytkownik zobowiązany jest do użytkowania sprzętu oraz materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem iponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenie zasobów Biblioteki, zgubienie materiałów bibliotecznych oraz ich nieterminowy zwrot.
§ 18
Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w Bibliotece zasad kultury osobistej oraz respektowania praw innych użytkowników.
§ 19
Użytkownik, który w sposób rażący złamał Regulamin korzystania z usług Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie może czasowo lub na stałe zostać pozbawiony prawa do korzystania z jej usług.
§ 20
Za korzystanie z usług Biblioteki użytkowników małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

VI Postanowienia końcowe

§ 21
Bieżące komunikaty adresowane do użytkowników są zamieszczane na stronie http://biblioteka.powiat.ostroda.ploraz w lokalu biblioteki.
§ 22
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez użytkowników.
§ 23
Uwagi dotyczące zasad korzystania z Biblioteki, świadczonych usług oraz skargi zgłaszać można do dyżurującego bibliotekarza lub kierować na piśmie na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9/114, skr. poczt. 24

Skip to content